کنگره دندانپزشکی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران

این کنگره در 24 تا 28 اردیبهشت سال 1396 برگزار شد. www.jada.ir