پایان چهـل و ششمیـن دوره ی ترمیمی ­­- زیبایـی

پایان چهـل و ششمیـن دوره ی ترمیمی ­­- زیبایـی :

چهـل و ششمین دوره­ی آمـوزشی ترمیمی- زیبایـی ویـژه دندانپزشکان که بصـورت فشـرده در مـرداد ماه برگزار گردیده بود، در تاریخ 97/05/26 در مرکـز جهاد علوم پزشکی تهران به پایان رسید.

 

.