شـروع پنجاه و سومیـن دوره ی ترمیمی ­­- زیبایـی

به همت جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهـران پنجاه و سومیـن دوره­ ی آمـوزشی ترمیمی- زیبایـی ویـژه دندانپزشکان بصورت فشـرده به مدت 8 روز در مرکـز دندانپزشکی جـهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران برگزار می گردد.