شروع دوره دندانپزشکی اطفال

برگزاری اولین دوره جامع دندانپزشکی اطفال
اولین دوره آموزش جامع دندانپزشکی اطفال در روز پنجشنبه دوم شهریور ماه در مرکز آموزشهای تخصصی دندانپزشکی جهاد دانشگاهی آغاز شد. در دوره آموزش جامع دندانپزشکی اطفال که به صورت تیئوری، عملی و کارگاهی برگزار می گردد. آخرین روش ها و علوم نوین دندانپزشکی اطفال آموزش داده می شود. شایان ذکر است شرایط لازم جهت شرکت در دوره آموزش جامع دندانپزشکی اطفال دارا بودن مدرک دندانپزشکی عمومی و کد نظام دندانپزشکی می باشد.