تقویم آموزشی دوره های دندانپزشکی

برای مشاهده تقویم دوره های مورد نظر بر روی آن گروه کلیک کنید.

دوره آموزشی لمینیت و رستوریشن های سرامیکی

نام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعتمدت دوره وضعیت دورهمحل برگزاریثبت نام آنلاین
لمینیت و رستوریشن های سرامیکی 221401/09/161401/9/18چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9-1624 ساعتدر حال ثبت نامستارخان

دوره آموزشی دندانپزشکی کودکان

نام دورهتازیخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعتمدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاریثبت نام آنلاین
دندانپزشکی کودکان 151401/09/231401/09/25چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9-1624 ساعتدر حال ثبت نامستارخان

دوره آموزشی اندودانتیکس نوین

نام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعتمدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاریثبت نام آنلاین
اندودانتیکس نوین 231401/10/141401/10/16چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9-1724 ساعتدر حال ثبت نامستارخان

دوره آموزشی ارتودنسی ثابت

نام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعتمدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاریثبت نام آنلاین
ارتودنسی ثابت مقدماتی 251401/09/231401/10/9چهارشنبه و پنجشنبه وجمعه (6 روز)9-1660 ساعتدرحال ثبت نامستارخان

دوره آموزشی ایمپلنت دندانی

نام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعتمدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاریثبت نام آنلاین
ایمپلنت مقدماتی 1451401/10/241401/11/1شنبه الی شنبه9-1680 ساعتدر حال ثبت نامستارخان

دوره آموزشی جراحی افزایش طول تاج

نام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعتمدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاریثبت نام آنلاین
جراحی افزایش طول تاج 81401/09/171401/09/18پنجشنبه و جمعه9-1616 ساعتدرحال ثبت نامستارخان

دوره آموزشی ونیر کامپوزیت

نام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعتمدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاریثبت نام آنلاین
ونیر کامپوزیت 181401/09/021401/09/04چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9-1624 ساعتدر حال ثبت نامستارخان

دوره آموزشی سینوس لیفت

نام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعتمدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاریثبت نام آنلاین
سینوس لیفت 21401/10/81401/10/9پنجشنبه و جمعه9-1616 ساعتدر حال ثبت نامستارخان