تقویم آموزشی دوره های دندانپزشکی

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعت مدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاری
ایمپلنت های دندانی
(عادی)140
1400/11/71401/7/00پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:00120 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
ایمپلنت های دندانی
( فشرده)141
1400/10/41400/10/9شنبه و یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه 9:00 - 16:0060 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
پرسلن لمینیت ونیر و دنتال فوتوگرافی131400/9/241400/9/26]چهارشنبه وپنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0030 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
ارتودنسی ثابت مقدماتی 221400/9/171400/10/3چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0060 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
دندانپزشکی اطفال 121400/10/291400/11/1چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0030ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
اندودانتیکس نوین 171400/10/11400/10/3چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0030 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
جراحی افزایش طول تاج 41400/9/181400/9/19پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0020 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
ایمپلنت دندانی پیشرفته 11400/11/271400/12/13چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0060 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
کامپوزیت ونیر 71400/9/171400/9/19چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0020 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
اورژانس های دندانپزشکی1400/11/71400/8/8پنجشنبه و جمعه9:00-16:0020 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان