رد کردن لینک ها

نمرات دستیاری دندانپزشکی

نمرات دستیار کنار دندانپزشک گروه 117

 

مدارک از تاریخ 97/05/15 آماده تحویل به فراگیران محترم می باشد .

فراگیرانی که در آزمون نمره قبولی کسب کرده اند می توانند از زمان اعلام نتایج تا یک ماه برای دریافت گواهی خود به مرکز مراجعه نمایند .

افرادیکه برای بار اول آزمون داده اند ونمره قبولی کسب نکرده اند یک فرصت برای آزمون مجدد دارند و هزینه 30 هزار تومان بابت امتحان مجدد دریافت می گردد.

معترضین به نمره ،  از زمان اعلام نتایج به مدت یک هفته به مرکز مراجعه نموده و اعتراض خود را اعلام نمایند و بعد از تاریخ اعلام شده اعتراضی به هیچ عنوان مورد قبول نمیباشد .

 

بازگشت به بالای صفحه